• Algemene Ledenvergadering

  Alphense Boys houdt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt de begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering (november/december) wordt de Jaarrekening over het vorige seizoen toegelicht en vastgesteld,

  Uiteraard staan meer onderwerpen op de agenda. Leden mogen ook zelf agendapunten indienen. Dit kan alleen schriftelijk, via de mail (secretaris@alphenseboys.nl).

  De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk twee weken vantevoren gemaild naar het mailadres dat in Sportlink bekend is. 

 • Uitnodiging ALV 30 januari 2023

  Dit is de uitnodiging aan onze leden en vrijwilligers voor de Algemene Ledenvergadering van Alphense Boys, die op maandag 30 januari a.s. (aanvang 20.00 uur) wordt gehouden. Plaats van handeling is ons clubhuis aan de Sportlaan 2 te Alphen aan den Rijn. De relevante vergaderstukken liggen daar vanaf 30 januari 2023 19.00 uur ter inzage.

  Leden van Alphense Boys kunnen de concept-notulen van de ALV van 11 juli 2022, het Jaarverslag 2021-2022 van de secretaris en de Jaarrekening 2021-2022 - indien beschikbaar -  op vrijdag 27 januari a.s. per mail toegestuurd krijgen. U kunt de stukken opvragen bij secretaris Gerard Haverkamp (secretaris@alphenseboys.nl).

  De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening (20.00 uur)
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Vaststellen notulen ledenvergadering 11 juli 2022
  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Jaarverslag 2021-2022 van de secretaris
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Financiën (Vaststellen jaarrekening 2021-2022, inclusief verslag van de Kascontrolecommissie over de jaarrekening 2021-2022; benoeming Kascontrolecommissie; Indexering contributie (zie toelichting)
  8. Statuten en Huishoudelijk reglement
  9. Veilige sportvereniging – VOG-procedure 2023
  10. Bestuurszaken (zie toelichting)
  11. Voorstel benoeming ereleden en Leden van Verdienste
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  * Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats (online) op maandag 30 januari 2023 om 20.30 uur.

   

  Toelichting bij punt 7, indexering contributie (5%)

  Het bestuur van Alphense Boys heeft de bevoegdheid om het contributiebedrag jaarlijks te indexeren. Hiervoor is geen toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. De afgelopen jaren is de contributie niet geïndexeerd of anderszins verhoogd. Vanwege de inflatie door stijgende lasten is het bestuur voornemens om nu wel een beperkte indexering van de contributie vanaf seizoen 2023-2024 door te voeren, te weten met 5% ( ten opzichte van de door het CBS berekende inflatie van 10% over 2022).

  De contributie m.i.v. seizoen 2023-2024 wordt vastgesteld op

  Pupillen* en junioren (t/m 18 jaar)                                226 euro

  Senioren                                                                      294 euro

  Senioren parttime (max. 8 wedstrijden)                          147 euro

  Senioren 7x7 competitie                                                 126 euro

  Niet-spelende leden                                                       113 euro

  * Het lidmaatschap voorpupillen tot 7 jaar is gratis.

   

  Toelichting bij punt 8, Bestuurszaken

  Benoeming Irina van Stijn (jeugdzaken) en Kieran Baker (technische zaken). Beide kandidaten zijn reeds sinds 1 juli 2022 in functie.

  De volgende bestuursfunctie zijn op dit moment vacant:

  - Sponsoring

  - Vrijwilligersbeleid

  Het bestuur maakt graag kennis met kandidaten voor deze functies. Neem gerust contact op met secretaris Gerard Haverkamp om een afspraak te maken (secretaris@alphenseboys.nl).

  Leden die zichzelf kandidaat willen stellen voor een van de hiervoor genoemde zetels, kunnen dit doen door een getekende bereidverklaring in te dienen bij het bestuur. De bereidverklaring moet worden ondersteund, via een kandidatenlijst die door minstens tien leden van de vereniging is ondertekend. De bereidverklaring en de kandidatenlijst moeten uiterlijk 5x24 uur voor aanvang van de ledenvergadering (derhalve 25 januari 2023, 20.00 uur) worden ingediend. Gebruik hiervoor eveneens het mailadres: secretaris@alphenseboys.nl.