• Aanmelden Algemene Ledenvergadering - 14 december 2020

 • Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de online Algemene Ledenvergadering die op maandag 14 december 2020 wordt gehouden. Aanmelden is noodzakelijk om aan de vergadering deel te kunnen nemen. Na de aanmelding ontvangt u hiervoor een link. Onderaan deze pagina komt binnenkort een toelichting op het verloop van de Algemene Ledenvergadering . Ook komt daar meer informatie te staan over de agenda en de vergaderstukken.


 • Versturen

 • Toelichting

  U heeft via de mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van Alphense Boys, die op maandag 14 december a.s. (aanvang 20.00 uur) wordt gehouden. Het wordt een vergadering die anders is dan alle voorgaande ledenvergaderingen in het 90-jarig bestaan van onze vereniging. Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering namelijk online gehouden.

  De (voorlopige) agenda voor de vergadering treft u hierboven aan.

  Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dient u zich vooraf aan te melden. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen. Deze aanmelding is nodig om u de link te sturen, om op 14 december toegang tot de vergadering te krijgen.

  Na uw aanmelding, ontvangt u een bevestiging.

  Op donderdag 10 december a.s. krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een e-mail, met daarin een groene knop. Via die knop kunt u:

  1)      Alle vergaderstukken inzien

  2)      Op maandag 14 december inloggen bij de ledenvergadering

  Let op: houd bij het inloggen uw mobiele telefoon bij de hand. Tijdens het inloggen ontvangt u op uw mobiel een sms-bericht met een cijfercode. Deze cijfercode heeft u nodig om ingelogd te raken.

  Het bestuur van Alphense Boys is zich er terdege van bewust dat online vergaderen voor sommige leden lastig is om aan mee te doen. We hebben echter geprobeerd om de organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden. We gaan er vooralsnog van uit dat leden – eventueel met hulp van familie of kennissen - de vergadering online bij kunnen wonen. Zo mogelijk zal het bestuur hier nog ondersteuning bij bieden.

  Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via secretaris@alphenseboys.nl.

 • Agenda

  1. Opening (20.00 uur)

  2. Vaststellen definitieve agenda

  3. Notulen ledenvergadering 18 november 2019

  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken

  5. Jaarverslag 2019-2020 van de secretaris

  6. Mededelingen van de voorzitter

  7. Financiën
  - Vaststellen jaarrekening 2019-2020, inclusief verslag van de Kascontrolecommissie over de jaarrekening 2019-2020
  - Benoeming Kascontrolecommissie 2020-2021
  - Begroting 2020-2021

  8. Bestuurszaken (zie toelichting)

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

  * Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats (online) op maandag 14 december 2020 om 20.30 uur. 

  Toelichting bij punt 8, Bestuurszaken

  De volgende bestuursleden zijn na drie jaar aftredend en herkiesbaar:

  • Dennis Captein (voorzitter)
  • Richard Middelkoop (penningmeester)
  • Gerard Haverkamp (secretaris)
  • Manfred van den Berg (algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor vrijwilligerszaken)
  • Ronald Hendricx (vice-voorzitter, algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor projecten)
  • Hatim Noura (algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor technische zaken)

  De volgende bestuursleden waren per 1 juli 2020 aftredend en zijn niet herkiesbaar:

  • Peter de Wit (algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor senioren)
  • Willem Versteeg (algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor interne zaken) 

  Het bestuur stelt voor om in hun plaatsen te benoemen:

  • Annet Verpoort-Janvier (interne zaken)
  • Michèl Persoon (senioren)

  Leden die zich kandidaat willen stellen voor één van de hiervoor genoemde zetels, kunnen dit doen door een getekende bereidverklaring in te dienen bij het bestuur. De bereidverklaring moet worden ondersteund, via een kandidatenlijst die door minstens tien leden van de vereniging is ondertekend. De bereidverklaring en de kandidatenlijst moeten uiterlijk 5x24 uur voor aanvang van de ledenvergadering (derhalve 9 december 20.00 uur) worden ingediend. Gebruik hiervoor het volgende mailadres: secretaris@alphenseboys.nl.

   
  What do you want to do ?
  New mail