• Algemene Ledenvergadering

  Maandagavond 18 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, aanvang 20.00 uur in het clubhuis. Het bestuur praat u dan graag bij over de actuele ontwikkelingen bij Alphense Boys. Traditioneel wordt op deze najaarsvergadering ook altijd de jaarrekening over het vorige seizoen behandeld, inclusief het verslag van de Kascontrolecommissie. Bijzondere agendapunten zijn dit keer het voorstel tot benoeming van een aantal nieuwe ereleden en de viering van het 90-jarig bestaan in 2020. Wij rekenen weer op een mooie opkomst.

  De vergaderstukken, zoals de notulen van de ALV van 1 april jl., het jaarverslag van de secretaris en de al genoemde jaarrekening liggen vanaf 19.00 uur voor de bezoekers van de ALV ter inzage.

  De agenda ziet er alsvolgt uit:

  1. Opening
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen ledenvergadering 1 april 2019
  4. Binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris
  6. Mededelingen van de voorzitter
  7. Financiën
  - Vaststellen jaarrekening 2018-2019, inclusief verslag van de Kascontrolecommissie over de jaarrekening 2018-2019
  - Verslag van de Kascontrolecommissie
  -  Benoeming Kascontrolecommissie 2019-2020
  -  Stand van zaken 2019-2020
  8. Bestuurszaken
  9. Voorstel benoeming ereleden
  10. Viering 90-jarig bestaan
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  Indien bij aanvang van de vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld op maandag 18 november 2019, aanvang 20.30 uur.

  Gelieve uw eventuele bericht van verhindering door te geven aan Gerard Haverkamp via e-mail secretaris@alphenseboys.nl.