• Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (18 november 2019)

  Het bestuur van Alphense Boys nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 18 november 2019 a.s. Aanvang 20.00* uur in het clubhuis aan de Sportlaan 2, Alphen aan den Rijn. 

  Op de agenda staan onder meer de Jaarrekening 2018-2019, de viering van het 90-jarig bestaan van de Boys in 2020 en een voorstel tot benoeming van ereleden. Verder praat het bestuur u natuurlijk graag bij over lopende zaken en actuele ontwikkelingen bij de vereniging. Lees verder voor de volledige agenda.

  De voorlopige agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
  1. Opening
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen ledenvergadering 1 april 2019
  4. Binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris
  6. Mededelingen van de voorzitter
  7. Financiën
  - Vaststellen jaarrekening 2018-2019, inclusief verslag van de Kascontrolecommissie over de jaarrekening 2018-2019
  - Verslag van de Kascontrolecommissie
  -  Benoeming Kascontrolecommissie 2019-2020
  -  Stand van zaken 2019-2020
  8. Bestuurszaken
  9. Voorstel benoeming ereleden
  10. Viering 90-jarig bestaan
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  * Indien bij aanvang van de vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld op maandag 18 november 2019, aanvang 20.30 uur.

  Gelieve uw eventuele bericht van verhindering door te geven aan Gerard Haverkamp via e-mail secretaris@alphenseboys.nl.

  Alle leden ontvangen deze uitnodiging ook per mail, op het adres dat bij de ledenadministratie bekend is. Heeft u de mail niet ontvangen, mail hierover dan s.v.p. eveneens naar de secretaris.